Privacy Verklaring

VOOR CHOOSE 2 ACHIEVE/ TRAININGSMAATJE/ LEEFSTIJLMAATJE

Choose 2 Achieve, gevestigd aan Okkenbroekstraat 4, 8112 AK in Nieuw Heeten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Choose 2 Achieve heeft een aantal werknamen waar het privacy beleid ook voor geldt. Dit zijn haar werknamen:
 • – Trainingsmaatje,
 •  Vergadermaatje,
 •  Train 2 Win,
 •  TacxShop.nl
 • Contactpersonen en eigenaren van Choose 2 Achieve:
 •  Paul van de Ven
 •  Heleen van de Ven
 • Deze personen zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Contactgegevens:

 •  https://www.choose2achieve.nl
 •  https://www.trainingsmaatje.nl
 •  https://shop.trainingsmaatje.nl
 •  https://www.train2win.nl
 • – https://www.tacxshop.nl
 • Adres: Okkenbroekstraat 4, 8112 AK Nieuw Heeten
 • Telefoon: 0614125914
 • e-Mail adres: info@c2a.nl, shop@trainingsmaatje.nl, info@tacxshop.nl
 • Heleen van de Ven is de Functionaris Gegevensbescherming van Choose 2 Achieve. Zij is te bereiken via heleen@c2a.nl.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Choose 2 Achieve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • * Voor- en achternaam
 • * Adresgegevens
 • * Telefoonnummer
 • * E-mailadres
 • * Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals:
  • -> ICE nummer (In Case of Emergency)
  • -> IBAN met IBANnaam bij betalingen (zelf overboeken of via iDeal bij e-facturen).
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@c2a.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Choose 2 Achieve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van jouw betaling
 •  Verzenden van onze nieuwsbrief per email en/of Whatsapp nieuwsberichten
 •  Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (zoals sporttrainingen, bestelling van producten)
 •  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de webshop
 •  Om goederen en diensten bij je af te leveren na bestelling
 •  Choose 2 Achieve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Choose 2 Achieve maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG EN WAAROM WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Choose 2 Achieve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie met gegevens, Bewaartermijn, Reden

 • Financiële administratie:
 • –        Naam
 • –        Adres
 • –        E-mail adres      
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: Wettelijk voor belastingdienst
 • Sport administratie:
 • –        Naam
 • –        E-mail adres
 • –        Telefoon nummer
 • –        ICE nummer
 • Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar na het laatste seizoen dat de persoon bij Choose 2 Achieve een sport training heeft gevolgd
 • Reden: Voor contact opnemen met sporter over de training en contact opnemen met zijn/ haar contactpersoon in geval er iets met de sporter gebeurd. Omdat soms een seizoen overgeslagen wordt, kan het zijn dat gegevens 2 jaar in plaats van 1 jaar bewaard worden. 
 • Betalingen
 • –        IBAN naam
 • –        IBAN nummer     7 jaar          Wettelijk voor belastingdienst
 • Nieuws berichten:
 • –        Naam
 • –        e-mail adres en/of telefoonnummer
 • Bewaartermijn: Zolang de persoon zelf niet uitschrijft of aangeeft het niet meer te willen ontvangen
 • Reden: Is een persoonlijke wens
 • Webshop
 • –        Naam
 • –        Adres
 • –        E-mail adres
 • –        telefoonnummer Zolang de persoon zelf niet uitschrijft of aangeeft het niet meer te willen ontvangen.
 • Bewaartermijn: De gegevens zijn nodig om bestellingen te verwerken en kunnen naderhand door de persoon zelf worden verwijderd of via een aanvraag. De factuur met persoonsgegevens valt onder de categorie financiële administratie.
 • Reden: Er is een alternatieve manier voor de klant, bv pinnen in de winkel. Mailen met een aanvraag en zelf overboeken zonder registratie op de webshop.
 • BikeFitting programma
 • –        Naam
 • –        Geboortedatum
 • –        Geslacht
 • Er wordt specifiek toestemming gevraagd.
 • Bewaartermijn: Omdat de klant navraag kan doen over zijn gegevens (tekening), willen wij de gegevens maximaal 5 jaar bewaren. 
 • Reden: Nodig voor het maken van de Bike Fit tekening. Kan daarna in overleg verwijderd worden. Als service zal het minimaal een jaar en maximaal 5 jaar in het systeem staan en als kopie opgeslagen. Na dat termijn zal een nieuwe BikeFitting plaats moeten vinden.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Choose 2 Achieve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Choose 2 Achieve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voorbeelden van gegevens delen met derden ten behoeve van diensten van Choose 2 Achieve:

 •  Sport trainingen: Naam, telefoonnummer en ICE nummer van mensen in een trainingsgroep worden gedeeld met de betreffende trainer van die trainingsgroep (ook zal een whatsapp groep aangemaakt worden in overleg met de leden)
 •  Bike Fitting: Naam en telefoonnummer van de persoon die deze dienst afneemt wordt doorgegeven aan de persoon die de Bike Fit gaat uitvoeren, zoals de bij ons aangesloten fysiotherapeut. In het BikeFitting programma worden de gegevens opgeslagen, zodat ze later opvraagbaar zijn.
 •  Workshops waar trainers voor ingehuurd worden: Bij inschrijving van een workshop of training zal expliciet aangegeven worden dat de gegevens gedeeld worden met de trainer en evt nodig zijn voor opslag van de gegevens bij het bedrijf van de trainer of andere instanties. Denk aan Reanimatie trainingen waarbij de gegevens door de gecertificeerde trainer doorgegeven kunnen worden aan de Reanimatie Raad voor een registratie van de cursist als erkend reanimatie deskundige voor een jaar.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Choose 2 Achieve gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Choose 2 Achieve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@c2a.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Choose 2 Achieve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Choose 2 Achieve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Choose 2 Achieve op 06-14125914 of via info@c2a.nl.